OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Občianske združenie Dar pre Ukrajinu o.z., so sídlom Turecká 4, 903 01 Senec, vás ako
prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov informuje o
spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.
ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OZ Dar pre Ukrajinu o.z. spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:
evidencia členov OZ Dar pre Ukrajinu,
evidencia prijatej a odoslanej pošty,
administrácia členskej základne,
organizovania lokálnych a celonárodných zbierok za účelom financovania svojich aktivít
evidencia darcov,

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
OZ Dar pre Ukrajinu o.z. pri vykonávaní svojej činnosti v závislosti od účelu spracúvania osobných
údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú
najmä:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo ID karty,
  pohlavie, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, štátna príslušnosť),
 • iné údaje (napr. kontaktné údaje ako telefón, e-mail, mobil),
  KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
  Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 • poskytovatelia účtovných a auditných služieb,
 • poskytovatelia IT a webových služieb.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané iba na nevyhnutne potrebnú dobu, ktorá je individuálna pre jednotlivé
kategórie spracúvaných osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú
  spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje
  nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas
  odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
  udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na
  najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi,
  poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo
  zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
  Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO:
  36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/